M2-T3 – Arritmias: Taquiarritmias – Bradiarritmias – Ritmos de colapso