3 – ARRITMIAS: Taquiarritmias – Bradiarritmias – Ritmos de colapso